Image Alt

KVKK Genel Aydınlatma Metni

ER KONUT A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA GENEL AYDINLATMA METNİ

 

VERİ SORUMLUSU ÜNVANI Er Konut İnşaat Taahhüt İnşaat Malzemeleri Nakliye ve Madencilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
VERİ SORUMLUSU ADRESİ Ömer Nasuhi Bilmen Mah. Havaalanı Yolu Üzeri Erzurumspor Tesisleri Önü Farabi Bulvarı No:10 Yakutiye/ERZURUM
VERİ SORUMLUSU MERSİS NUMARASI 0336057191700013

 

Er Konut İnşaat Taahhüt İnşaat Malzemeleri Nakliye ve Madencilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi (“Er Konut A.Ş.” veya “Şirket”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“Kanun”) kapsamında kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Kanun uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması, aktarılması ve silinmesi faaliyetlerimiz hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metni tarafımızca düzenlenmiş ve bilginize sunulmuştur.

1. Veri Sorumlusu

Er Konut A.Ş., Kanun’un 3/1. Maddesi (ı) bendi uyarınca veri sorumlusudur. Tarafımızca, veri sorumlusu olarak, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesi ve korunması için gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

2. Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız

Kişisel verileriniz;

 • Şirket faaliyetlerimizi mevzuata uygun yürütmek,
 • İş faaliyetlerimizi yürütmek ve devamlılığını sağlamak,
 • Konut ve çatılı işyeri satış işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Şirketimiz tarafından düzenlenen organizasyon ve etkinlik faaliyetleri hakkında bilgi vermek,
 • Şirketimizle sözleşmesel ilişki içerisinde olan kişilerle sözleşme süreçlerini yürütmek,
 • Şirket içinde ve dışında iletişim faaliyetlerimizi yürütmek,
 • Şirketimizin fiziki ve sanal ortamda güvenliğini sağlamak,
 • Şirketimizin hukuk işlerini yürütmek

Ana amaçları ile işlenmektedir. Yukarıda sayılan amaçlar tahdidi (sınırlı) olmayıp, kişisel verileriniz, Şirketimiz ile kurduğunuz ilişkinin/sözleşmenin türüne bağlı olarak hukuka uygun diğer (alt) amaçlar kapsamında, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde sayılan şartlara uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerinizi İşleme Yöntemlerimiz ve Hukuki Sebeplerimiz

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle Şirketimizin birim ve bölümleri, satış kanalları, çağrı merkezi, internet sitesi ve benzeri elektronik işlem platformları, ses veya görüntü kaydı yapan araçlar vasıtasıyla sözlü, yazılı veya elektronik olarak işlenmekte ve saklanmaktadır. Kişisel verileriniz, doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak amacıyla gerektiğinde güncellenmektedir.

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5/1. Maddesinde öngörüldüğü şekilde açık rıza almak suretiyle veya Kanun’un 5/2. ve 6. Maddelerinde yer alan sebeplerin en az birinin varlığı halinde Şirketimiz tarafından işlenebilir. Açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki dayanaklardan yalnızca birisidir. Kanun’un 5/2. ve 6. Maddesinde yer alan sebeplerden en az birisinin varlığı halinde, açık rıza alınmasına gerek olmaksızın kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından işlenebilecektir.

4. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, işbu aydınlatma metninin 2. Maddesinde yer alan amaçlar doğrultusunda ve Şirketimiz ile kurduğunuz ilişkinin/sözleşmenin türüne göre farklılık göstermek üzere;

 • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Tapu Sicil Müdürlükleri,
 • Erzurum Büyükşehir Belediyesi (EBB) ve EBB iştirak şirketleri,
 • Yetkili kişi, kamu kurum ve kuruluşları (Sayıştay, SGK, adli ve idari merciiler vb.),
 • İş ilişkisi içerisinde olduğumuz avukatlar, hukuk büroları, muhasebeciler ve mali müşavirler ile

Kanun’un 8. Maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak paylaşılmaktadır.

Kişisel verilerinizin aktarımı yurt içi ile sınırlı olup, Şirketimiz tarafından verilerinizin yurt dışına aktarımı yapılmamaktadır.

5.Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’dan Doğan Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; internet sitemizden erişebileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Ömer Nasuhi Bilmen Mah. Havaalanı Yolu Üzeri Erzurumspor Tesisleri Önü Farabi Bulvarı No:10 Yakutiye/ERZURUM adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu info@erkonut.com.tr veya erkonut@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

 

Talebiniz niteliğine göre uygun olan en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde Şirketimizce ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.  Ancak Kişisel Veri Koruma Kurulu’nca bir ücret tarifesi belirlenmesi halinde, tarifeye uygun ücretlendirme yapılabilir.

 

 • Veri İşleme Faaliyetimiz Hakkında Ayrıntılı Bilgi

Şirketimiz kişisel verilerinizin hukuka uygun şekilde işlenmesi ve korunması için azami önem göstermekte ve gereken teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Kişisel veri işleme faaliyetimiz hakkında daha fazla bilgi almak için internet sitemizde yayınlanan, Şirketimize ait “Kişisel Veri İşleme ve Koruma Politikası” ile “Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası”nı inceleyebilirsiniz.

İşbu aydınlatma metni genel bir aydınlatma metni olup,

 • Çalışanlarımız; Çalışanlar İçin Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme Metni’mizi,
 • Çalışan Adaylarımız; İş Başvurusu Bilgilendirme Metni, Açık Rıza Beyan ve Onay Formu’muzu,
 • İş Ortaklarımız ve Tedarikçilerimiz; Tedarikçi ve İş Ortağı İçin Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme Metni’mizi

Gözden geçirerek veri işleme faaliyetimiz hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşabilir.

İşbu Aydınlatma Metni 24.01.2022 tarihinde hazırlanmış olup, Kanun’da yapılabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınabilecek kararlar doğrulusunda güncellenebilecektir.

Bize Ulaşın