Image Alt

İlkelerimiz

Üzerimize Düşen Sorumluluklar

Çarpık şehirleşmenin önlenebilmesi için çağdaş, estetik ve güvenilir yerleşim birimlerini hızlı ve ekonomik şekilde üretmek

Değişen ve gelişen müşteri beklentilerini göz önünde bulundurmak

Erzurum'daki düzensiz yapılaşmanın görüldüğü yerleşimlerin, planlı bir şekilde uygun yerlere kaydırılmasında rol oynama

Yerleşim birimleri oluşturulurken, şehrin tarihi ve doğal dokusunun korunması.

Yerleşim birimlerinin eğitim, ulaşım, ticaret alanları düşünülerek tasarlanması.

Kamu kaynaklarını yerinde kullanmak

Karar alma ve uygulamada şeffaf ve açık olmak

Hizmette; kalite, sürdürülebilirlik ve kalıcılığı hedeflemek

Vatandaş-belediye işbirliği ile katılımcılık sağlamak

Diğer Kurum, Kuruluş ve Sivil Toplum Örgütleri ile koordinasyon içinde çalışmak

Vatandaşın barınma sorunlarına en kısa sürede çözüm bulmak

Sektördeki ve teknolojideki değişiklikleri/gelişmeleri takip etmek

Sürekli öğrenme, yenilikçilik ve iyileştirme prensiplerini esas alarak, yaratıcılık becerilerinin geliştirilmesini desteklemek ve şirketin ilerlemesini sağlamak.

“Planla, Uygula, Önlem Al, Kontrol Et,” başlıklarındaki dört temel adım, kuruluşun etkinlik ve verimlilik performanslarının sürekli iyileştirilmesini öngördüğünden; şirketimizde böyle bir yapının meydana getirilebilmesi amacıyla:

Çalışanlarımıza, kişisel gelişim konusunda ve yönetim becerilerinin geliştirilmesi yönünde eğitim programları tertip edilmektedir. Bu eğitimlerden edinilen bilgi birikimiyle, şirketimizin tüm faaliyetlerinin standardın öngördüğü şartlar çerçevesinde yapılanması sağlanmış ve böylelikle çalışma performanslarında sürdürülebilir bir iyileşme elde edilmiştir.

Yürütülen her faaliyetin nihayetinde işle ilgili ana hedeflerin gerçekleştirilmesiyle beraber; faaliyetlerin icra edilmesi sürecinde kazanılan her türlü bilginin, tecrübenin, düzenli olarak yeni planlama süreçlerinde kullanılabilmesi sağlanmış ve böylelikle şirketin kurumsal hafıza sermayesi güçlendirilmiştir.

Projelerinde ileri teknoloji kullanımına önem veren ERKONUT, inşaatını üstlendiği tüm yapıları fenni mesuliyet içerisinde; Deprem Yönetmeliğine, T.S. 500 Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kurallarına, 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve ilgili tüm yönetmelik hükümlerine uygun biçimde yapmaktadır.

İnşaat sırasında; gerek şantiyelerde gerekse laboratuvarlarda, kalite kontrolü yapı denetim birimlerince, teknik danışmanlarca veya üniversitelerde yapılan testlerle belirlenen TSE belgeli yüksek kaliteli yapı malzemeleri kullanılmaktadır.

• Teknoloji odaklılık ve yenilikçilik
• Kanunlara ve etik kurallara uygunluk
• Kamu yararı ve sosyal sorumluluk bilinci

Şirketimiz faaliyetlerini belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda yürütmekte olup, kendi sektöründe faaliyet gösteren diğer şirketlere de öncü olacak şekilde model bir şirket konumuna gelmiştir.
Faaliyet Raporu doğru, güvenilir, önyargısız, tarafsız, şeffaf, açık ve anlaşılır bir biçimde Büyükşehir Belediyemizi bilgilendirilmek üzere hazırlanmıştır.

Fatih ÇARIKCIOĞLU
Er Konut A.Ş.
Şirket Genel Müdürü

Bize Ulaşın