Image Alt

İş Başvurusu Bilgilendirme Metni Açık Rıza Beyan Ve Onay Formu

ER KONUT A.Ş.

 

İŞ BAŞVURUSU YAPAN 3. KİŞİLERİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ KAPSAMINDA 

AYDINLATMA METNİ VE AÇIK RIZA BEYANI

 

İşbu KVKK 10. maddesine uygun şekilde düzenlenmiş Aydınlatma Metninde, Er Konut İnşaat Taahhüt İnşaat Malzemeleri Nakliye ve Madencilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi (“Er Konut A.Ş.” veya “İŞVEREN”) tarafından, İş başvurusu, CV gönderilmesi, Mülakat ve benzeri aşamalarında başvuru sahibi tarafından verilecek Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel verilerinizin işlenmesi ve veri sahibinin haklarına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

 • TANIMLAR

 

KVK Kanunu    :                            6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

 

Kişisel veri       :                            Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

 Özel nitelikli kişisel veri         Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri

Kişisel verilerin işlenmesi    Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

 Açık Rıza             Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan, izin verilen konuda muhataba izin ve yetkiler sağlayan rıza

 • VERİ SORUMLUSU VE VERİ SORUMLUSU TEMSİLCİSİ

 Veri Sorumlusu, Erzurum Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde 15105/21093 Sicil numarası (0336057191700013 Mersis No) ile kayıtlı, Er Konut İnşaat Taahhüt İnşaat Malzemeleri Nakliye ve Madencilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi (“Er Konut A.Ş.”) veya “İŞVEREN”dir. İŞVEREN, KVKK ve ilgili Mevzuat kapsamında yetki, görev ve yükümlülüklerin ifası/yürütülmesi, başvuruların yanıtlanması ve sair düzenlemelerin takibi ile sürecin yürütülmesi ve yönetilmesi hususunda bir TEMSİLCİ atayabilir.

 • KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 Kişisel verilerinizi otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplamakta ve KVKK’nın 5/1, 5/2, 6/2 ve 6/3 maddeleri kapsamında işlemekteyiz.

 • KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Kişisel verileriniz İŞVEREN tarafından aşağıda belirtilen amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir.

 1. İş başvuru, ön değerlendirme, görüşme, mülakat, nihai değerlendirme hususlarındaki sürecin yürütülmesi ve yönetilmesi.

İşe alım süreçleri, İnsan kaynakları iş ve işlemleri, ihtiyaca yönelik ileride kullanılmak amacı ile nitelikli aday çalışan veri havuzunun oluşturulması (fiziki ve elektronik ortamda ayrıca bu hususta oluşturulmuş programlara kayıt yolu ile).

2. İhtiyaçlar doğrultusunda başvuru yapan adaylar üzerinden, tekrardan ihtiyaç duyulan pozisyonlar için ilana çıkmak yerine mevcut kaynaklardan, önceki iş başvurularından yararlanılması.

3. İŞVEREN gurup şirketlerinin genel personel ihtiyaçları ile İŞVEREN ticari iş ve amaçların gerçekleştirilmesi, faaliyetlerinin yürütülmesi hususunda birlikte çalışılan partner şirketlerin, İŞVEREN’ e verdikleri hizmetler için ihtiyaç duyacakları pozisyonlar için yapılacak alımlar.

4.  Personel ve insan kaynakları ile ilgili hususların sağlıklı yürütülebilmesi ve benzeri iş başvurularında yararlanılması adına Gurup Şirketleri ile Özel Nitelikli Kişisel Veriler hariç olacak şekilde paylaşma.

5.  İŞVEREN’ in ticari ve idari faaliyetleri kapsamında iletişim kurulması/bilgilendirme yapılması.

Toplanan kişisel verileriniz işe alım sürecinin olumlu olması ve iş sözleşmesi imzalanması, iş ilişkisinin kurulması ve devamı aşamasında, özlük dosyası oluşturmak, SGK, Vergi Dairesi, İŞKUR ve sair Kamu Kurum ve Kuruluşlar ile yürütülen YASAL ZORUNLULUKLAR kapsamındaki çalışma izinleri, beyanname, vergi, SGK Prim Ödeme vb. iş ve işlemleri için kullanılmaktadır.

İş başvurusu yaparken açık onay vermeniz halinde, kişisel bilgileriniz izin verdiğiniz süre içerisinde saklanabilecek ve bu kapsamda İŞVEREN tarafından gurup şirketleri, İŞVEREN iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişiler, tedarikçiler, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir. Açık rıza bulunmaması durumunda, yasal zorunluluklar ve KVK Kanunu 5 ve 6. Maddeler uyarınca izin verilen haller dışında işlenmeyecek ve saklanmayacaktır.

 • VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU YOLLARI

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Açık Rıza beyanınız bulunsun ya da bulunmasın; İŞVEREN ya da (atanmış ise) İŞVEREN Veri Sorumlusu Temsilcisi’ne başvurarak, kişisel verilerinize ilişkin aşağıda yer alan hususlarda mevcut haklarınızı (Başta KVK Kanunu 5-6. Maddeleri ve ilgili düzenlemeleri yanında sair yasal mevzuat dairesinde Veri işlenmesi hususundaki düzenleme ve haklar dairesinde) kullanabilirsiniz.

 

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Bilgi ve başvuru taleplerinizi info@erkonut.com.tr veya erkonut@hs03.kep.tr adresine E-posta, Doğrudan İŞVEREN İnsan kaynakları ya da atanmış ise Veri Sorumlusu Temsilcisine verilecek yazılı dilekçe ile gönderebilirsiniz.

Veri İşleme Sürecine İlişkin Haklarınız Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvuruya en fazla 30 (otuz) gün içerisinde cevap verilecek olup, talebin reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben 30 (otuz) gün ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak Mevzuat gereği başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Kişisel Veriler hakkında İŞVEREN tarafından, KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME VE KORUMA POLİTİKASI ve KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI ayrıca yayınlanmış olup, iş bu politikalar uyarınca, açık onay ve yasal mevzuat dışında kişisel verilerin korunması ve mevzuat dışı kullanılmaması hususunda gerekli özen, dikkat gösterilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ilgili hükümlerine uygun olarak; Er Konut … A.Ş. tarafından, KVKK kapsamında, tarafıma gerekli bilgilendirmenin yapıldığını, internet sitesinde yayınlanan diğer politikaları ve Kişisel Verilerin, Toplama, İşleme, Aktarma, Saklama, Güvenli İmha Prosedürü ve Aydınlatma Metinlerini okuduğumu, anladığımı ve onayladığımı, İşe alım süreçleri amacı ile sınırlı olmak üzere, “İş Başvuru Formu”ndaki kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin (Ad, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, e-posta, Adres, Doğum Tarihi ve Yeri, Sosyal Güvenlik Numarası, Uyruk, Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Bilgisi, Kan Grubu, Sağlık Verileri, Din, Mezhep ve Felsefi İnanç, Biyometrik ve Genetik Veriler, Dernek, Vakıf ve Sendika üyelikleri, Siyasi Düşünce ve sair) de dahil olmak üzere işlenmesini, kaydedilmesini, kullanılmasını ve aktarılmasını onayladığımı, İŞVEREN’in meşru menfaatinin söz konusu olduğu durumlarda kanunlarda öngörülen sürelere uymak kaydıyla kişisel verilerimin saklanmasını ve uygun şekilde imha edilmesini onayladığımı, Hakkımda, adli sicil kayıtları dahil, özgeçmiş kontrolü yapılmasını onayladığımı, herhangi bir etki altında kalmaksızın, açık bir şekilde rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

Tarih                     :

 

Adı/Soyadı         :

 

EVET, AÇIK RIZA/ONAY VERİYORUM

 

İmza

 

HAYIR, AÇIK RIZA/ONAY VERMİYORUM

 

İmza

 

Bize Ulaşın