Image Alt

Veri Saklama Ve İmha Politikası

 

 

 ER KONUT A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

                                                                                  

VERİ SORUMLUSU ÜNVANI Er Konut İnşaat Taahhüt İnşaat Malzemeleri Nakliye ve Madencilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
VERİ SORUMLUSU ADRESİ Ömer Nasuhi Bilmen Mah. Havaalanı Yolu Üzeri Erzurumspor Tesisleri Önü Farabi Bulvarı No:10 Yakutiye/ERZURUM
VERİ SORUMLUSU MERSİS NUMARASI 0336057191700013

 

 

Amaç, Kapsam Ve Tanımlar

 

 1. Politikanın Hazırlanma Amacı ve Kapsamı

 

Kişisel Verileri İşleme, Saklama ve İmha Politikası, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu olan Er Konut İnşaat Taahhüt İnşaat Malzemeleri Nakliye ve Madencilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi (“Er Konut A.Ş.” veya “Şirket”)’nin gerçekleştirmekte olduğu kişisel veri işleme, saklama ve imha faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemler konusundaki usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Er Konut A.Ş. veri sorumlusu sıfatıyla, temel ilkeler doğrultusunda şirket çalışanları, iş başvuru adayları, iş ortakları / alt yükleniciler, müşteriler, tedarikçiler, ziyaretçiler ve Şirkete ait https://www.erkonut.com.tr adresli internet adresini ziyaret eden kişilere ait kişisel verilerini, T.C. Anayasası, Uluslararası Sözleşmeler, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesini ve ilgili kişilerin haklarının etkin bir şekilde kullanılmasının sağlanmasını ilke olarak belirlemiştir.

 

Er Konut A.Ş. çalışanları görevlerini yerine getirirken iş bu Politika ile getirilen düzenlemeler ile KVKK ve ilgili tüm diğer mevzuat hükümlerine uygun hareket etmekle yükümlüdür.

 

İş bu Politika doğrultusunda Şirket faaliyetleri içerisinde kişisel verilerin işlenmesi ve korunması için, kişisel veri farkındalığının yükseltilmesi için gereken eğitimler yapılmaktadır. Şirket, hissedarları, yetkilileri ve çalışanları ile ticari iş ortaklarının KVKK ’ya uyum için gerekli tüm idari ve teknik tedbirler alınarak periyodik denetim süreçleri işletilecektir.

 

Kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve imhasına ilişkin iş ve işlemler Er Konut A.Ş. tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanmış olan işbu KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASINA göre gerçekleşecektir.

 

 1. Tanımlar ve Kısaltmalar

 

KISALTMA TANIM
ALICI GRUBU Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi
AÇIK RIZA Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza
ANONİM HALE GETİRME Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi
ÇALIŞAN Kişisel Verileri Koruma Kurumu personeli
EBYS Elektronik Belge Yönetim Sistemi
ELEKTRONİK ORTAM Kişisel verileri elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirebildiği ve yazılabildiği ortamlar
ELEKTRONİK OLMAYAN ORTAM Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlar.
HİZMET SAĞLAYICI Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile belirli bir sözleşme çerçevesinde hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişi
İLGİLİ KİŞİ Kişisel verisi işlenen gerçek kişi
İLGİLİ KULLANICI Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişiler
İMHA Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi
KANUN / KVKK 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
KAYIT ORTAMI Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam
KİŞİSEL VERİ Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi
KİŞİSEL VERİ İŞLEME ENVANTERİ Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter
KİŞİSEL VERNİN İŞLENMESİ Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem
KURUL Kişisel Verileri Koruma Kurulu
ÖZEL NİTELİKLİ KİŞSEL VERİ Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri
PERYODİK İMHA Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re ’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi
POLİTİKA Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası
VERİ İŞLEYEN Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişidir
VERİ KAYIT SİSTEMİ Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi
VERİ SORUMLUSU Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi.
VERİ SORUMLULARI SİCİL BİLGİ SİSTEMİ Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemi
VERBİS Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi
YÖNETMELİK 28 Ekim 2017 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

 

 

Sorumluluk Ve Kayıt Ortamına İlişkin Hususlar

 

 1. Sorumluluk ve Görev Dağılımı

 

Şirketin tüm birimleri ve çalışanları, sorumlu birimlerce Politika kapsamında alınmakta olan teknik ve idari tedbirlerin gereği gibi uygulanması, birim çalışanlarının eğitimi ve farkındalığının arttırılması, izlenmesi ve sürekli denetimi ile kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin hukuka uygun saklanmasının sağlanması amacıyla kişisel veri işlenen tüm ortamlarda veri güvenliğini sağlamaya yönelik teknik ve idari tedbirlerin alınması konularında sorumlu birimlere aktif olarak destek verir. Kişisel verilerin saklama ve imha süreçlerinde görev alanların unvanları, birimleri ve görev tanımlarına ait dağılım aşağıdaki Tabloda gösterilmiştir.

 

UNVAN BİRİMİ GÖREVLERİ    
Kurum KVKK Sorumlu Başkanı Kurucu Temsilcisi Çalışanların politikalara uygun hareket etmesinden sorumludur.
Veri Yönetimi

Sorumlusu

Kurucu Temsilcisi Politikaların hazırlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi, ilgili ortamlarda yayınlanması ve güncellenmesinden sorumludur.
Veri Güvenliği

Sorumlusu

Bilgi İşlem Politikaların uygulanmasında ihtiyaç duyulan teknik çözümlerin sunulmasından sorumludur.
 

Veri İşleme, Saklama, Silme Sorumluları

Bilgi İşlem Görevlerine uygun olarak Politikaların yürütülmesinden sorumludur.
İnsan Kaynakları Görevlerine uygun olarak Politikaların yürütülmesinden sorumludur.
Mali İşler Görevlerine uygun olarak Politikaların yürütülmesinden sorumludur.

 

 1. Kişisel Verilerin Kayıt Ortamları

 

Kişisel veriler, Şirket tarafından aşağıdaki tabloda listelenen ortamlarda hukuka uygun olarak güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

 

Elektronik Ortamlar Elektronik Olmayan Ortamlar
Sunucular (Etki alanı, yedekleme, e posta, veri tabanı, web, dosya paylaşım, vb.) Kâğıt
Yazılımlar (ofis yazılımları, portal, EBYS, VERBİS.) Manuel veri kayıt sistemleri (anket formları, ziyaretçi giriş defteri)
Bilgi güvenliği cihazları (güvenlik duvarı, saldırı tespit ve engelleme, günlük kayıt dosyası, antivirüs vb. ) Yazılı, basılı, görsel ortamlar
Kişisel bilgisayarlar (Masaüstü, dizüstü)
Mobil cihazlar (telefon, tablet vb.)
Optik diskler (CD, DVD vb.)
Çıkartılabilir bellekler (USB, Hafıza Kart vb.)
Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi

 

Kişisel Verilerin Saklanması, Korunması Ve İmhası

 

 1. Kişisel Verilerin Saklanmasına İlişkin Hususlar

 

Elde ettiğimiz kişisel veriler, Şirket faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla, uygun süre zarfıyla fiziksel veya elektronik ortamda güvenli olarak saklanmaktadır. Şirket elde ettiği kişisel verileri KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuattaki yükümlülüklere uygun hareket etmektedir. Kişisel verilerin işlenmesi amaçları veya saklama süresinin sona ermesi durumunda resen Şirket tarafından en geç 6 (altı) ayda bir yapılan periyodik imhalarda veya ilgililerin talebi üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 

Kişisel veriler, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak imha edilir.

 

Veri sorumlusu Şirketin meşru menfaatinin olduğu durumlarda, işlenme amacı ve ilgili kanunlarda belirtilen sürelerin sona ermesine rağmen ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermeyecek şekilde kişisel veriler, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, İş Kanunu, Tüketici Kanunu ve ilgili sair mevzuatta yer alan zamanaşımı süreleri dolana kadar saklayıp bahsi geçen zamanaşımı süresinin sona ermesi sonrasında kişisel veriler silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 

 • Kişisel Verileri Saklama

 

KVKK 4. Maddesinde uyarınca kişisel veriler işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli süre kadar kayıt altında tutulmaktadır.

 

 • Kişisel Verileri Saklamayı Gerektiren Hukuki Sebepler

 

Şirket tarafından kayıt altına alınan kişisel veriler aşağıda sayılan mevzuatlar ve sayılanlarla sınırlı olmamak üzere yayınlanan ve yayınlanacak olan mevzuat hükümleri gereğince saklanmaktadır.

 

 1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 2. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
 3. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
 4. 4857 sayılı İş Kanunu
 5. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
 6. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
 7. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 8. 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu
 9. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
 10. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
 11. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
 12. 5237 sayılı Terörle Mücadele Kanunu
 13. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik,
 14. Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
 15. Bu kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler çerçevesinde öngörülen saklama süreleri kadar saklanmaktadır.

 

 • Kişisel Verileri İşleme Amaçları

 

Şirket tarafından, kişisel veriler özellikle çalışan süreçlerinin planlanması ve yönetilmesi, ticari faaliyetlerin sürdürülmesi, hukuki ihtilafların yönetilmesi, müşteri pazarlama tekniklerinin geliştirilmesi, internet sitesinin geliştirilmesi amacıyla fiziki veya elektronik ortamlarda güvenli bir şekilde KVKK ve diğer sair mevzuat kapsamında saklanmaktadır. Ayrıntılarıyla aşağıda sayılmaktadır.

 

Asıl Amaçlar Alt Amaçlar
 

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması ve Yürütülmesi

Çalışanların işe giriş – işten çıkış süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için özlük dosyası oluşturulması
Çalışanlar için yan haklar ve menfaatler süreçlerinin yürütülmesi
Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
Çalışan performans değerlendireme süreçlerinin yürütülmesi
Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi
Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi
Stajyer kabul ve eğitim süreçlerinin yürütülmesi
Çalışan adaylarının başvuru, seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi
Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi
Yabancı personel çalışma ve oturma izni işlemleri
 

 

 

 

 

 

 

 

Şirket’in Ticari Devamlılığının Sağlanması ve İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetlenmesi

Şirket’in iş ilişkisinde olduğu kişilerle sözleşme süreçlerini yürütmesi
Şirket’in iş ilişkisinde olduğu kişilerle iletişim faaliyetlerini yürütmesi
Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
Ücret politikasının oluşturulma süreçlerinin yürütülmesi
Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi
Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi
Müşteri memnuniyetine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi
Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi
Organizasyon ve etkinlik yönetim süreçlerinin yürütülmesi
Yatırım süreçlerinin yürütülmesi
Tedarik zinciri yönetim süreçlerinin yürütülmesi
Reklam / kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi
 

 

 

Şirket’in Fiziki, İşlemsel ve Hukuki Güvenliği Temine Yönelik Faaliyetlerini Yürütmesi

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
Acil durum yönetim süreçlerinin yürütülmesi
Risk yönetim süreçlerinin yürütülmesi
İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi
İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik tedbir ve önerilerin alınması ve değerlendirilmesine yönelik faaliyetlerinin yürütülmesi
Fiziksel mekân güvenliğinin temini faaliyetlerinin yürütülmesi
Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
Taşınır mal ve kaynakların güvenliğini temin faaliyetlerinin yürütülmesi
Veri sorumlusunun operasyonlarının güvenliğinin teminine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi
 

Şirket’in İdari Görev ve Yetkilerini Kullanmasına İlişkin Faaliyetlerin Yürütülmesi

Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi
Erişim yetkilerinin kullanılması / yürütülmesi
İç denetim / soruşturma ve istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi
Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi
Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
Talep ve şikayetlerin takibi
 

Şirket’in Hukuk İşlerinin Yürütülmesi

Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
Yasal uyumluluk faaliyetlerinin yürütülmesi
Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 

Diğer

Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi
Sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi
Diğer

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 

Şirket işlemekte olduğu kişisel verileri hukuka aykırı olarak işlenmesini, hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin güvenle muhafazasını sağlamak için gerekli olan teknik ve idari tedbirleri almakla birlikte gerekli denetimleri yapıp, yaptırmaktadır.

 

Alınan tüm teknik ve idari tedbirlere rağmen işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda şirket en kısa sürede ilgili birim ve kurumlara haber verir.

 

 • İdari Tedbirler
 1. Çalışanlara Şirket Hukuk Müşaviri tarafından KVKK ve kişisel veri farkındalığı ve önemi eğitimi verilmektedir.
 2. Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır.
 3. Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur.
 4. Şirket kişisel veri ile etkileşim halinde olan çalışanlarını deneyimli kişilerden istihdam eder ve bu kapsamda kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini önleyen tedbirlerin eğitimi verir.
 5. Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.
 6. Şirket içerisinde kişisel veriye erişim sınırlandırılması yapılmış kişisel verilere erişim yetkili görevler dışında diğer çalışanların erişimine, şifreli yazılımlar kullanmak suretiyle kapatılmıştır.
 7. Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.
 8. Kâğıt yoluyla aktarılan kişisel veriler için ekstra güvenlik tedbirleri alınmakta ve ilgili evrak gizlilik dereceli belge formatında gönderilmektedir.
 9. Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.
 10. Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır.
 11. Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.
 12. Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.
 13. İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.
 14. Çalışanlar, Şirket arayıcılığıyla öğrendikleri kişisel verileri KVKK hükümlerine aykırı olarak açıklayamayacağı ve verileri işleme amacı dışında asla kullanamayacağı bu yükümlüğünün işten ayrılması sonrasında da devam edeceği konusu anlatılmakta ve bu konuda çalışanlarda gereken taahhütler alınmaktadır.
 15. Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve uygulanmadır.
 16. Üçüncü kişilerle yapılan sözleşmelerde KVKK kapsamında Kişisel verilerin aktarılamayacağı, aktarılması durumunda sözleşme tarafı üçüncü kişinin cezai yükümlülüğü olacağı, üçüncü kişinin kişisel veri aktarması sonucu Şirket e yükletilecek tazminat veya idari para cezasının üçüncü kişiye rücu edileceği hükmü yer almaktadır.
 17. Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının veri güvenliği konusunda belli aralıklarla denetimi sağlanmaktadır.
 18. Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının, veri güvenliği konusunda farkındalığı sağlanmaktadır.
 19. Şirket periyodik olarak KVKK hükümlerinin uygulanması amacıyla gerekli denetimleri yapar / yaptırır. Denetim sonucunda ortaya çıkan zafiyetleri giderir.

 

 • Teknik Tedbirler
 1. Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.
 2. Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.
 3. Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.
 4. Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır.
 5. Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.
 6. Gerektiğinde veri maskeleme önlemi uygulanmaktadır.
 7. Sızma testleri ile Şirket bilişim sistemlerine yönelik risk, tehdit, zafiyet ve varsa açıklıklar ortaya çıkarılarak gerekli önlemler alınmaktadır.
 8. Çevresel tehditlere karşı bilişim sistemleri güvenliğinin sağlanması için, donanımsal (sistem odasına sadece yetkili personelin girişini sağlayan şifreli erişim kontrol sistemi, 7/24 çalışan izleme sistemi, yerel alan ağını oluşturan kenar anahtarların fiziksel güvenliğinin sağlanması, yangın söndürme sistemi, iklimlendirme sistemi vb.) ve yazılımsal (güvenlik duvarları, atak önleme sistemleri, ağ erişim kontrolü, zararlı yazılımları engelleyen sistemler vb.) önlemler alınmaktadır.
 9. Kişisel verilerin bulunduğu saklama alanlarına erişimler şifre ile açılan kilit ile korunmakta ve alanlar kayıt altına alınarak uygunsuz erişimler veya erişim denemeleri kontrol altında tutulmaktadır.
 10. Veri kaybı önleme yazılımları kullanılmaktadır.
 11. Kurum, silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için konunun uzamanı tarafından yok edilmesi sağlanmaktadır.
 12. Güvenlik açıkları takip edilerek uygun güvenlik yamaları yüklenmekte ve bilgi sistemleri güncel halde tutulmaktadır.
 13. Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.
 14. Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.
 15. Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır.
 16. Sızma testi uygulanmaktadır.
 17. Şifreleme yapılmaktadır.
 18. Özel nitelikli kişisel veriler elektronik posta yoluyla gönderilecekse mutlaka şifreli olarak ve KEP veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmektedir.
 19. Elektronik olan veya olmayan ortamlarda saklanan kişisel verilere erişim, erişim prensiplerine göre yetkili kişiler harici erişime kapatılmıştır.
 20. Özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğine yönelik politika belirlenmiştir.
 21. Özel nitelikli kişisel veri işleme süreçlerinde yer alan çalışanlara yönelik özel nitelikli kişisel veri güvenliği konusunda eğitimler verilmiş, gizlilik sözleşmeleri yapılmış, verilere erişim yetkisine sahip kullanıcıların yetkileri tanımlanmıştır.
 22. Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği elektronik ortamlar kriptografik yöntemler kullanılarak muhafaza edilmekte, kriptografik anahtarlar güvenli ortamlarda tutulmakta, tüm işlem kayıtları loglanmakta, ortamların güvenlik güncellemeleri sürekli takip edilmekte, gerekli güvenlik testlerinin düzenli olarak yapılması/yaptırılması, test sonuçlarının kayıt altına alınması,
 23. Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği fiziksel ortamların yeterli güvenlik önlemleri alınmakta, fiziksel güvenliği sağlanarak yetkisiz giriş çıkışlar engellenmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI

Şirket tarafından işlenen veriler KVKK ve ilgili mevzuatta öngörülen süre ya da işlendikleri amaç için gerekli olan saklama süresinin sonunda, şirket tarafından re’sen veya ilgili kişinin başvurusu üzerine yine ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak aşağıda belirtilen tekniklerle imha edilir.

 • Kişisel Verilerin Silinmesi
 1. Sunucularda Yer Alan Kişisel Veriler, teknik personel tarafından gereken silme işlemi yapılır.
 2. Elektronik Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler, teknik personel veya birim sorumlusu tarafından gereken silme işlemi yapılır.
 3. Fiziksel Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler, sorumlu tarafından tespit edilen kişisel veriler erişilmez hale getirilir, üzeri silinemeyecek şekilde çizilir veya karartılır.
 4. Fiziki Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler, sorumlu tarafından tespit edilen kişisel veriler kâğıt imha makinesi vasıtasıyla imha edilir.
 5. Optik / Manyetik (Hard disk) Medyada Yer Alan Kişisel Veriler, teknik personel tarafından imha edilir.
 • Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

Anonim hale getirme veya anonimleştirme, verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi, hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir. Bu kapsamda, elde kalan veri üzerinden bir izleme yapılarak başka verilerle eşleştirme ve destekleme sonrasında verinin kime ait olduğu anlaşılabiliyorsa, bu verinin anonim hale getirildiği kabul edilemez.

Şirket bünyesinde kişisel verilerin silinmesi uyarınca imhası politikası uygulanmakta; kişisel verilerin anonim hale getirilmesi yöntemi uygulanmamaktadır.

 • Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Süreleri

Şirket tarafından işlenmekte olan kişisel verilerin saklanma süresi belirlenirken yasal düzenlemelerin getirdiği yükümlülükler göz önüne alınmaktadır. Yasal düzenlemeler dışında, kişisel verilerin işlenme amaçları dikkate alınarak KVKK ve ilgili mevzuatta öngörülen süre ya da işlendikleri amaç için gerekli olan saklama süresi belirlenmektedir. Veri işleme amacının ortadan kalkması halinde, verilerin tutulmasına olanak sağlayan başka bir hukuki sebep veya dayanak bulunmadığı sürece veriler şirket tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; KVKK ve ilgili mevzuatta öngörülen süre ya da işlendikleri amaç için gerekli olan saklama süresinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zamanaşımı süreleri belirlenmektedir. Bu süreler sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Söz konusu kişisel verinin saklanmasına ilişkin olarak, mevzuatta öngörülen sürenin sona ermesi veya ilgili mevzuatta söz konusu verinin saklanmasına ilişkin olarak herhangi bir süre öngörülmemiş olması durumunda, veriler, veri sorumlusu tarafından, en geç 6 aylık periyodlarda silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. Kurum tarafından aksine bir karar alınmadıkça, kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanı Şirket tarafından seçilir. Kişisel veri bazında saklama ve imha süreleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

No Kişisel Veri İlgili Kişi Veri Saklama Süresi Veri Saklama Süresinin Hukuki Dayanağı
1 Kimlik Bilgileri Çalışan          Stajyer İşten Ayrıldığı Tarihten İtibaren 10 Yıl 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 86/2. madde, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 146. madde
2 Fotoğraf Çalışan          Stajyer İşten Ayrıldığı Tarihten İtibaren 10 Yıl Sektörel Teamül, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati
3 Nüfus Kayıt Örneği Çalışan İşten Ayrıldığı Tarihten İtibaren 5 Yıl 4857 sayılı İş Kanunu 32. madde (AGİ işçi alacağı kabul edilmektedir)
4 Sürücü Belgeleri Çalışan İşten Ayrıldığı Tarihten İtibaren 10 Yıl 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 86. madde, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 146. madde
5 İletişim Bilgileri Çalışan          Stajyer Hizmet Akdi Süresince Sektörel Teamül, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati
6 İkametgah Adresi Çalışan          Stajyer İşten Ayrıldığı Tarihten İtibaren 10 Yıl 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 119. madde
7 İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Belgeler Çalışan İşten Ayrıldığı Tarihten İtibaren 10 Yıl 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 86/2. madde
8 Psikoteknik Raporu Çalışan Rapor Düzenlenme Tarihinden İtibaren 5 Yıl  Karayolları Taşama Yönetmeliği 33/1. madde (e) bendi
9 Özel ve Genel Çalışma Koşulları Çalışan İşten Ayrıldığı Tarihten İtibaren 10 Yıl 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 86/2. madde
10 Zimmet Formu Çalışan İşten Ayrıldığı Tarihten İtibaren 10 Yıl 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 86/2. madde
11 Beden Ölçüleri Çalışan          Stajyer İşten Ayrıldığı Tarihten İtibaren 1 Yıl Sektörel Teamül, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati
12 İşe Girişte Sağlık Raporu Alınması Çalışan          Stajyer İşten Ayrıldığı Tarihten İtibaren 10 Yıl 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 86/2. madde
13 Periyodik Sağlık Raporları Çalışan          Stajyer İşten Ayrıldığı Tarihten İtibaren 15 Yıl İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 7/b. Madde
14 Özgeçmiş Bilgileri – Eğitim Bilgilerine İlişkin Belgeler Çalışan          Stajyer Hizmet Akdi Süresince Sektörel Teamül
15 İş Sözleşmesi Çalışan          Stajyer İşten Ayrıldığı Tarihten İtibaren 10 Yıl 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 86. madde, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 146. madde
16 Bordro Bilgileri Çalışan          Stajyer İşten Ayrıldığı Tarihten İtibaren 10 / 5 Yıl 4857 sayılı İş Kanunu 32/8. madde, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 86/2. madde
17 Trafik Cezaları ve Tutanakları Çalışan Belgelerin Düzenlenme Tarihinden İtibaren 10 Yıl 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 146. madde
18 Kişisel Araç Ruhsat Bilgileri Çalışan          Stajyer İşten Ayrılmasını Müteakiben Sektörel Teamül, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati
19 Disiplin Soruşturmasına İlişkin Belgeler Çalışan          Stajyer İşten Ayrıldığı Tarihten İtibaren 5 / 10 Yıl 25.10.2017 tarihinden önce iş sözleşmesi sona erenler için 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu m. 146’daki 10 yıllık zamanaşımı süresi; bu tarihten sonrası için 5 yıllık zamanaşımı süresi.
20 Ücret Kesme Cezasına İlişkin Belgeler Çalışan İşten Ayrıldığı Tarihten İtibaren 5 Yıl 4857 sayılı İş Kanunu 32/8. madde
21 Savunmalar, Tutanaklar, Uyarı Yazıları Çalışan İşten Ayrıldığı Tarihten İtibaren 10 Yıl 25.10.2017 tarihinden önce iş sözleşmesi sona erenler için 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu m. 146’daki 10 yıllık zamanaşımı süresi; bu tarihten sonrası için 4857 sayılı İş Kanunu 32/8’deki 5 yıllık zamanaşımı süresi.
22 İşe Giriş Çıkış Belgeleri Çalışan          Stajyer İşten Ayrıldığı Tarihten İtibaren 10 Yıl 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 86. madde
23 Mesleki Deneyim Çalışan          Stajyer İşten Ayrıldığı Tarihten İtibaren 10 Yıl 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 86/2. madde
24 Performans Değerlendirme Raporları Çalışan İşten Ayrıldığı Tarihten İtibaren 1 Ay 4857 sayılı İş Kanunu 21/1. madde
25 Fazla Çalışma Onay Belgesi Çalışan İşten Ayrıldığı Tarihten İtibaren 10 Yıl 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 86. madde
26 Fazla Çalışma Listeleri Çalışan İşten Ayrıldığı Tarihten İtibaren 5 Yıl 4857 sayılı İş Kanunu 32/8. madde
27 Vardiya / Nöbet Listeleri Çalışan Son 10 Yıl 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 86. madde
28 İzin Bilgisi Çalışan          Stajyer İşten Ayrıldığı Tarihten İtibaren 10 Yıl 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 86. madde
29 İstirahat Raporları Çalışan          Stajyer İşten Ayrıldığı Tarihten İtibaren 5 Yıl 4857 sayılı İş Kanunu 32/8. madde
30 İş Kazası / Meslek Hastalığı Bildirim Formu Çalışan İşten Ayrıldığı Tarihten İtibaren 10 Yıl 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 86. madde
31 Banka Hesap Bilgileri Çalışan          Stajyer Hizmet Akdi Süresince Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik 10. madde
32 İstifa Dilekçesi Çalışan İşten Ayrıldığı Tarihten İtibaren 5 / 10 Yıl 25.10.2017 tarihinden önce iş sözleşmesi sona erenler için 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu m. 146’daki 10 yıllık zamanaşımı süresi; bu tarihten sonrası için 4857 sayılı İş Kanunu madde EK – 3’deki 5 yıllık zamanaşımı süresi.
33 İbra / Feragat Belgeleri Çalışan İşten Ayrıldığı Tarihten İtibaren 5 / 10 Yıl 25.10.2017 tarihinden önce iş sözleşmesi sona erenler için 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu m. 146’daki 10 yıllık zamanaşımı süresi; bu tarihten sonrası için 4857 sayılı İş Kanunu madde EK – 3’deki 5 yıllık zamanaşımı süresi.
34 Çalışma Belgesi Çalışan İşten Ayrıldığı Tarihten İtibaren 10 Yıl 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 86. madde
35 Adli Sicil Kaydı Çalışan          Stajyer Evrakın İncelenme Süresi İle Sınırlıdır Sektörel Teamül, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati
36 Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirlerine İlişkin Kararlar Çalışan İşten Ayrıldığı Tarihten İtibaren 10 Yıl 25.10.2017 tarihinden önce iş sözleşmesi sona erenler için 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu m. 146’daki 10 yıllık zamanaşımı süresi; bu tarihten sonrası için 4857 sayılı İş Kanunu madde EK – 3’deki 5 yıllık zamanaşımı süresi.
37 Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler Çalışan          Stajyer Hizmet Akdi Süresince Sektörel Teamül, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati
38 Dava ve Takip Dosyalarına İlişkin Bilgiler Çalışan          Stajyer Kesinleşen İlamlar İnfaz Edilmemiş İse 10 Yıl 2004 sayılı İcra İflas Kanunu 39/1. madde ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 156. madde
39 İşlem Güvenliğine İlişkin Bilgiler Çalışan          Stajyer Kayıt Tarihinden İtibaren 1 Yıl 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 6/1 (b). Madde
40 Şifre ve Parola Bilgileri Çalışan          Stajyer Hizmet Akdi Süresince 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 6/1 (b). Madde
41 Mesai Süreleri Çalışan          Stajyer İşten Ayrıldığı Tarihten İtibaren 5 Yıl 4857 sayılı İş Kanunu 32/8. madde
42 Gerçek Zamanlı Konum Bilgisi Çalışan          Stajyer Kaydedildiği Tarihten İtibaren 1 Yıl Sektörel Teamül, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati
43 Staj Bitirme Belgeleri Stajyer İşten Ayrıldığı Tarihten İtibaren 10 Yıl 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 86. madde
44 Kimlik Bilgileri Çalışan Adayı Belgenin Alınmasından İtibaren 1 Yıl Sektörel Teamül, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati
45 İletişim Bilgileri Çalışan Adayı Belgenin Alınmasından İtibaren 1 Yıl Sektörel Teamül, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati
46 Sürücü Belgeleri Çalışan Adayı Belgenin Alınmasından İtibaren 1 Yıl Sektörel Teamül, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati
47 Eğitim Bilgilerine İlişkin Belgeler Çalışan Adayı Belgenin Alınmasından İtibaren 1 Yıl Sektörel Teamül, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati
48 Mesleki Deneyim Çalışan Adayı Belgenin Alınmasından İtibaren 1 Yıl Sektörel Teamül, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati
49 Adli Sicil Kaydı Çalışan Adayı Evrakın İncelenme Süresi İle Sınırlıdır Sektörel Teamül, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati
50 Kimlik Bilgileri Yönetim Kurulu Üyesi Kayıt Tarihinden İtibaren 10 Yıl 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 82/5, 82/6. maddeleri
51 İkametgah Adresi Yönetim Kurulu Üyesi Kayıt Tarihinden İtibaren 10 Yıl 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 82/5, 82/6. maddeleri
52 İletişim Bilgileri Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği Süresince Sektörel Teamül, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati
53 Banka Hesap Bilgileri Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği Süresince Sektörel Teamül, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati
54 Ödeme Makbuzlarında Yer Alan Bilgiler Yönetim Kurulu Üyesi Belgenin Düzenlenme Tarihinden İtibaren 10 Yıl 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 82/5, 82/6. maddeleri
53 Kimlik Bilgileri İş Ortağı – Alt Yüklenici Sözleşmenin İfa Tarihinden İtibaren 10 Yıl 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 146. madde
54 İkametgah Adresi İş Ortağı – Alt Yüklenici Sözleşmenin İfa Tarihinden İtibaren 10 Yıl 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 146. madde ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 119. madde
55 İletişim Bilgileri İş Ortağı – Alt Yüklenici Sözleşme Süresince Sektörel Teamül, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati
56 Banka Hesap Bilgileri İş Ortağı – Alt Yüklenici Sözleşme Süresince 459 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ 4.1. madde
57 Finans Bilgileri İş Ortağı – Alt Yüklenici Sözleşme Süresince Sektörel Teamül, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati
58 İş Bitirme Belgeleri İş Ortağı – Alt Yüklenici Sözleşme Süresince Sektörel Teamül, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati
59 Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler İş Ortağı – Alt Yüklenici Sözleşme Süresince Sektörel Teamül, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati
60 Dava ve Takip Dosyalarına İlişkin Bilgiler İş Ortağı – Alt Yüklenici Sözleşme Süresince Sektörel Teamül, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati
61 Yetki ve Temsil Belgesi / Vekaletname İş Ortağı – Alt Yüklenici Sözleşmenin İfa Tarihinden İtibaren 10 Yıl 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 146. madde
62 Ortaklık  Sözleşmesi İş Ortağı – Alt Yüklenici Sözleşmenin İfa Tarihinden İtibaren 10 Yıl 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 146. madde
63 İmza Sirküleri İş Ortağı – Alt Yüklenici Sözleşmenin İfa Tarihinden İtibaren 10 Yıl 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 146. madde
64 Kimlik Bilgileri Tedarikçi Çalışanı ve Yetkilisi Sözleşmenin İfa Tarihinden İtibaren 10 Yıl          6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 146. madde, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 119. madde
65 İkametgâh Adresi Tedarikçi Çalışanı ve Yetkilisi Sözleşmenin İfa Tarihinden İtibaren 10 Yıl          6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 146. madde, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 119. madde
66 İletişim Bilgileri Tedarikçi Çalışanı ve Yetkilisi Sözleşme Süresince Sektörel Teamül, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati
67 Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler Tedarikçi Çalışanı ve Yetkilisi Sözleşme Süresince Sektörel Teamül, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati
68 Dava ve Takip Dosyalarına İlişkin Bilgiler Tedarikçi Çalışanı ve Yetkilisi Sözleşme Süresince Sektörel Teamül, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati
69 Banka Hesap Bilgileri Tedarikçi Yetkilisi Sözleşme Süresince 459 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ 4.1. madde
70 Yetki ve Temsil Belgesi Tedarikçi Yetkilisi Sözleşmenin İfa Tarihinden İtibaren 10 Yıl  6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 146. madde
71 Kimlik Bilgisi Müşteri Sözleşmenin İfa Tarihinden İtibaren 10 Yıl   6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 146. madde
72 İkametgâh Adresi Müşteri Sözleşmenin İfa Tarihinden İtibaren 10 Yıl   6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 146. madde, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 119. madde
73 İletişim Bilgileri Müşteri Sözleşme Süresince Sektörel Teamül, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati
74 Banka Hesap Bilgileri Müşteri Sözleşme Süresince 459 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ 4.1. madde
75 Banka/ Kredi Kartı Bilgileri Müşteri Veri Kaydı Yapılmaz Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu
76 Fatura Müşteri Sözleşmenin İfa tarihinden İtibaren 10 Yıl           Türk Ticaret Kanunu 82/5. madde
77 Senet Müşteri Bedeli Ödenmemiş Senetlerde Vadeden İtibaren 10 Yıl 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 146. madde
78 Çek Müşteri Karşılıksız Çeklerde Keşide Tarihinden İtibaren 10 Yıl 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 146. madde
79 Sipariş Bilgisi Müşteri Sözleşmenin İfa tarihinden İtibaren 10 Yıl     6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 146. madde
80 Dava ve Takip Dosyalarına İlişkin Bilgiler Müşteri Sözleşme Süresince Sektörel Teamül, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati
81 Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler Müşteri Sözleşme Süresince Sektörel Teamül, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati
82 Kimlik Bilgileri Veli / Vasi                 Yasal Temsilci Sözleşmenin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 146. madde
83 İkametgâh Adresi Veli / Vasi                 Yasal Temsilci Sözleşmenin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl  6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 146. madde, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 119. madde
84 İletişim Bilgileri Veli / Vasi                 Yasal Temsilci Sözleşme Süresince Sektörel Teamül, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati
85 Velayet / Vesayet / Yasal Temsilciliğe İlişkin Mahkeme İlamı Veli / Vasi                 Yasal Temsilci Sözleşmenin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati
86 Kimlik Ziyaretçi Kayıt Tarihinden İtibaren 1 Yıl Sektörel Teamül, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati
87 Kamera Kaydı Ziyaretçi Kayıt Tarihinden İtibaren 1 Yıl Sektörel Teamül, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati
88 Çağrı Merkezi Kaydı Ziyaretçi Kayıt Tarihinden İtibaren 1 Yıl Sektörel Teamül, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati
89 E -posta Adresi Ziyaretçi Kayıt Tarihinden İtibaren 1 Yıl Sektörel Teamül, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati
90 Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler Ortak Veri Grubu Doğabilecek Uyuşmazlıklarda Delil Olarak Kullanılacak İse 10 Yıl, Delil Değeri Yok İse İlgili Kişiyle İlişki Süresince Sektörel Teamül, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati
91 Dava ve Takip Dosyalarına İlişkin Bilgiler Ortak Veri Grubu Mahkeme ilamı kesinleşmiş ise ilam hariç dava dosyası içerisindeki diğer belgeler imha edilmelidir. Kesinleşen ilamlar infaz edilmemiş ise 10 yıl boyunca saklanabilir. Sektörel Teamül, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati
92 Kimlik Bilgileri Resmi Kurum Çalışanları / Temsilcileri Delil Değeri Olmayan Yazışma ve Belgeler İçin Yazışma ve Belgeye Konu İşin Sonlanması ile, Delil Değeri Olan Yazışma ve Belgeler İçin 10 Yıl             Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati
93 Kimlik Bilgileri İhaleye Katılan Gerçek Kişi veya Tüzel Kişi Temsilcisi İhalenin Yapılmasından İtibaren  10 Yıl          T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı’nın Büyükşehir Belediyeleri için yayınladığı Standart Dosya Planı uyarınca
94 İletişim Bilgileri İhaleye Katılan Gerçek Kişi veya Tüzel Kişi Temsilcisi İhalenin Yapılmasından İtibaren  10 Yıl          T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı’nın Büyükşehir Belediyeleri için yayınladığı Standart Dosya Planı uyarınca
95 Risk Yönetim Bilgileri İhaleye Katılan Gerçek Kişi veya Tüzel Kişi Temsilcisi İhalenin Yapılmasından İtibaren  10 Yıl          T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı’nın Büyükşehir Belediyeleri için yayınladığı Standart Dosya Planı uyarınca

 

 • Kişisel Verilerin Periyodik İmha Süresi

Şirket periyodik imha süresini KVKK kapsamında değerlendirerek 6 ay olarak belirlemiştir. Şirket kişisel verilerin imha sürecine önem vermektedir. Bu süreye göre Şirkette her yıl Haziran ve Aralık aylarında periyodik imha işlemi gerçekleştirilmektedir.

 • Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasının Yürürlüğü ve Güncellenmesi

En güncel hali yayınlanana kadar en son tarihli politika yürürlükte kabul edilir.

Politika şirket tarafından gerekli görülmesi halinde gerekli olan bölümler güncellenir.

İş bu politika 24.01.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bize Ulaşın