Image Alt

Kentsel Dönüşüm Stratejisi

Kentsel Dönüşüm

Kentin yoğun yapılaşmış alanlarında planlama ihtiyaçlarına uygun olarak yeniden bir mülkiyet düzenlemesi için yapılan bir imar uygulamasıdır.

Kentsel dönüşüm, çarpık yapılaşmış, köhneleşmiş, afetlere ve kentsel risklere duyarlı, altyapısı yetersiz ve niteliksiz, yoğun yapılaşmış, yasal ya da imara aykırı yerlerdeki mülkiyetin imar verilerine uygun olarak yeniden düzenlenmesidir.

Kısaca bir kentin belirli bir bölümünün yenilenmesi olarak açıklanmakta olup, bölgenin daha elverişli yaşam koşullarına sahip olması adına değiştirilmesi için yapılan uygulamalardır.

Kentsel Dönüşümün Amaçları

Kentsel Yenileme

Doğal afet, depremsellik, göçük vb. nedenlerle mevcut fiziksel yapının tümüyle yıkılarak, daha olumlu şartlarda ve düzenlemelerde yeniden imarını öngören bir dönüşüm türüdür.

Kentsel İyileştirme

Mevcut fiziksel yapıyı tümüyle ortadan kaldırmadan, bölgesel müdahalelerle, sosyo-ekonomik yapı ve fiziksel koşulları iyileştirmeye yönelik dönüşüm türleridir. Sağlıklaştırma, yeniden canlandırma, ıslah etme vb. gibi uygulama biçimleri örnek olarak sayılabilir.

Kentsel Koruma

Tarihi, kültürel ve mimari değeri olan fiziki doku korunurken, bölgeye genelde ticaret, turizm, kültür, vb. gibi yeni işlevler vererek, içindeki sosyal yapıyı da değiştirmeyi amaçlayan dönüşümdür.

Kentsel Dönüşümde Erkonut A.Ş.’nin Hedefleri

Kentlerin çevreyi ve insan sağlığını tehdit eden unsurlardan arındırılması

Tabiat, kültür ve tarihi değerlerin korunması, ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi

Sürdürülebilir kalkınma ile yaşam kalitesi ve marka kentler oluşturulması

Kentsel tasarım projeleri ile estetik ve görsel değeri yüksek kentler oluşturulması

Her açıdan sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması

Bize Ulaşın